دانستنی های کرونا

سایت جامع اطلاع رسانی بیماری کووید-۱۹

سایت جامع اطلاع رسانی بیماری کووید-۱۹ توسط معاون آموزشی وزارت بهداشت راه اندازی شد.

این سایت از طریق آدرس http://corona.behdasht.gov.ir/  (لینک) قابل دسترسی می باشد. این سایت شامل دستورالعمل ها، راهنماهای بالینی، محتوای آموزشی، تحقیقات روز، گزاره برگ ها، آموزش عمومی با منابع داخلی و خارجی می باشد.